CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ

0
211

Aleșii locali din Pogoanele au adoptat, în unanimitate, în ședința ordinară a Consiliului Local proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Mai exact, în proiectul de hotărâre au fost stabilite criterii importante în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgență.

,,Art.1. Se stabilesc criteriile in urma carora se pot acorda ajutoare de urgenta, după cum urmează:

  1. educaţie: copii de vârsta școlară, care din motive financiare nu mai pot frecventa cursurile şcolare, după prezentarea adeverinţei că este înscris la instituţia de învăţământ (pentru familii cu minim 2 copii) şi că nu au mai mult de 20 de absenţe in semestrul in curs sau cel anterior vacanţei;
  2. împrejurări care împiedică total sau limitează accesul cu şanse egale la viata sociala a persoanelor cu handicap, necesitând masuri de asistenţă socială in sprijinul integrării lor sociale;
  3. cheltuieli urgente determinate de reabilitarea locuinței unice (cu respectarea exigentelor minimale conform Legii nr. 114/1996) pentru persoanele aflate in imposibilitate financiara;
  4. imposibilitatea sau limitarea accesului la serviciile medicale de urgenţă pentru persoanele care nu se încadrează in prevederile Legii nr. 50/2006 privind reforma in domeniul sănătății, astfel:
  • decontarea cheltuielilor cu transportul si/sau cazarea in unitatea medicală din altă localitate, pentru analize, investigaţii medicale sau/si tratament;
  • decontarea cheltuielilor cu tratamentul si intervenţiile chirurgicale, in unităţi medicale de stat, in baza recomandării de la medicul specialist, cu justificarea că acestea nu se pot efectua in localitatea de domiciliu;
  • plata asigurării medicale temporare pentru persoanele care nu au niciun venit si nu sunt înscrise in sistemul național de asigurări de sănătate si al căror diagnostic le poate pune viața in pericol.
  • decontarea unor analize, medicamente, proteze, materiale sanitare, intervenţii chirurgicale ce nu sunt compensate prin sistemul naţional de asigurări de sănătate şi a căror lipsa pun in pericol viata beneficiarului;

5. Calamităţi naturale;

6. Incendii;

7. Pentru familiile cu venituri reduse se pot acorda ajutoare de urgenta care pot acoperi o parte sau in totalitate cheltuielile privind racordarea la reteaua de energie electrica a localitatii. ,,

Solicitanţii sunt obligaţi să depună documente justificative din care să reiasă că suma acordată a fost utilizată conform destinaţiei, în termen de 5 zile de la efectuarea plăţii ajutorului de urgenţă. Acest sprijin financiar acordat pentru situațiile deosebite stabilite la art. 1, punctele 1 – 4 este în sumă maximă de 500 lei și se acordă prin dispoziție a primarului. Pentru cele stabilite la restul punctelor prezentate în proiectul de hotărâre, ajutoarele de urgență care depășesc suma de 1.000 lei, se vor aproba prin Hotărârea Consiliului Local, nefiind stabilită o limită maximă a acestora. Actul normativ mai prevede că nu se acordă ajutor de urgenţă în situaţia în care există sau se poate stabili o altă prestaţie socială prevăzută de alte legi speciale, pentru aceeaşi persoană, în același an.

Prin dispoziția primarului, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure care primește un astfel de sprijin financiar, se poate acorda un ajutor de înmormântare, în limita sumei de 1.500 lei. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutoarele de urgență se vor acorda în baza solicitării scrise a beneficiarului, a anchetei sociale; a referatului compartimentului de Asistență Socială din care să rezulte propunerea de acordare a ajutorului de urgență precum și în baza documentelor justificative, a actelor privind componența familiei, veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure, a actelor medicale privind starea de sănătate, sau a oricărui document care certifică starea socio–economică precară a familiei sau persoanei singure. Ajutoarele de urgență se vor acorda în limita sumelor prevăzute în bugetul local al orașului Pogoanele.(Dana Sin)

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ