IATĂ PROIECTUL PRIMĂRIEI PENTRU ÎNCHIRIREA ȘI LICITAREA PARCĂRILOR DIN JURUL BLOCURILOR

0
1755

REGULAMENT DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PA DE REŞEDINŢĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU

 1. OBIECTUL ATRIBUIRII

Art.1. – Prezentul regulament stipulează procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare amenajate în parcările de reşedinţă, precum şi modul de organizare a acesteia.

parcare-blocuriArt.2. – Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă amenajate în municipiul Buzău, situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, dar în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare, putându-se depăşi această limită.

Art.3. – în cazul în care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate şi funcţionează complexe comerciale, locurile de parcare amenajate conform alin. 1 se vor atribui astfel încât acestea să poată fi folosite alternativ atât de locatari cât şi de clienţii complexelor comerciale.

 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.4. – în parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de autoturisme/autoutilitare cu masa maximă autorizată de până la 3,5 to.

Art.5. – Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, trasarea, semnalizarea şi numerotarea acestora, prin grija Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi a Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului.

Art.6.(1) – în parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, la tariful stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local sau la tariful licitat, cu excepţia persoanelor care deţin garaje.

(2) – Pentru un autoturism/autoutilitară se poate atribui doar un singur loc de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Buzău.

Art.7. – Deţinerea unui autoturism/autoutilitară în proprietate, să fie înmatriculat/ă permanent în România şi să aibă asigurare valabilă pe un an de zile, sunt condiţii obligatorii pentru a participa la procedura de licitaţie privind atribuirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.

Notă: Din categoria „autoutilitare” fac parte autovehiculele tip „Dacia papuc” şi altele asemenea.

Art.8. – în situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă, sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire la licitaţiei îl reprezintă tariful de bază stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Art.9. – Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.

Art.10. – Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor tip reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări.

Art.11. – Nu pot participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa, persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/chiriaş a unui apartament, în imobilele arondate parcării de reşedinţă respective, precum şi persoanele care nu sunt cu plata taxelor şi impozitelor la administraţia locală la zi.

Art.12. – în cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament cu condiţia achitării tarifului aferent.

Art.13. – Abonamentele tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare de la ora 1600 până la ora 08°°. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între orele 08°° şi 1600 fără să achite o taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită de o altă persoană, între orele 08°°- 1600.

Art.14. – Abonamentele se vor elibera de către Primăria Municipiului Buzău, prin Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, pe perioada stabilită pentru zona respectivă, numai după achitarea tarifului aprobat de Consiliul Local sau a preţului licitat, după caz, aferent perioadei de valabilitatea a abonamentului.

Art.15.(1) – în cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit un loc de parcare nu achită tariful aferent în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a abonamentului, data atribuirii locului, va pierde locul de parcare atribuit.

(2) – După eliberarea locului de parcare, acesta se poate atribui altor persoane, la solicitarea scrisă a acestora, în ordinea înregistrării cererilor de după eliberarea locului.

Art.16. – Abonamentele tip reşedinţă se vor elibera pe o perioadă de 12 luni. în cazul persoanelor care se prezintă ulterior procedurii de atribuire, abonamentele se pot elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni, cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din zona respectivă.

Art.18. – Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de control.

 1. INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢA

Art.19. – în vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă solicitanţii vor depune la sediul Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii următoarele documente:

 1. Cerere tipizată ce poate fi ridicată de la Registratura Primăriei Municipiului Buzău (vizată de către Asociaţia de proprietari/locatari din care fac parte);
 2. Documente privind domiciliul/rezidenţa/sediul societăţii: copie B.l./C.l. şi actul de proprietate, contract de închiriere avizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, pentru cele încheiate cu persoane fizice, în imobilul aferent Asociaţiei de proprietari/locatari, certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societăţii, act de donaţie sau moştenire, extras de carte funciară de dată recentă, după caz;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/ autoutilitarei;
 4. Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului/ autoutilitarei: contract de leasing, valabil pe perioada derulării concesiunii;
 5. îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale la bugetul local, va fi verificată de către un membru al Comisiei de atribuire/licitaţie;
 6. Copie certificat de căsătorie în situaţia în care la aceeaşi adresă domiciliază două familii;
 7. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap a unui membru al familiei solicitantului, dacă e cazul;
 8. Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul; .
 9. Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 

Art.20. – Prin Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Asociaţiile de proprietari/locatari, locatarii vor fi anunţaţi cu privire la termenul limită până la care se vor depune cererile precum şi conţinutul documentelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, precum si tariful anual aprobat de Consiliul Local.

Art.21. – Documentele se vor depune în perioada stabilită şi făcută publică prin anunţul afişat la fiecare scară a blocurilor, iar cele depuse după această dată nu vor fi analizate de comisie pentru şedinţa de atribuire.

Art.22. – După primirea documentelor, Primăria municipiului Buzău va înştiinţa prin afişare pe site-ul instituţiei, la scara imobilelor arondate, prin Asociaţiile de proprietari/locatari, sau prin mass media, după caz, despre data, ora şi locul în care va avea loc procedura de atribuire/licitaţie, precum şi de numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului/imobilelor din care fac parte.

Art.23. – Odată cu întocmirea listelor cu solicitanţii locurilor de parcare, Asociaţia de proprietari/locatari va nominaliza şi persoana reprezentantă care va face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon, precum şi înlocuitorul acesteia.

Art.24. – Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a informa locatarii cu privire la data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare.

 1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ

Art.25. – Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin Dispoziţie a Primarului şi va fi formată din 5 (cinci) persoane:

 1. 4 membri din partea Primăriei municipiului Buzău;
 2. un reprezentant al Asociaţiei de proprietari/locatari.

Art.26.(1) – Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare locaţie în parte.

 • – La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii acestora.
 • – Comisia lucrează în mod valid cu 3 membrii prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor comisiei.

Art.27. – Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu art. 18 din prezentul Regulament până în ziua precedentă organizării şedinţei de atribuire/licitaţie şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Art.28. – Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii va stabili pe baza

Planului de situaţie cu amplasarea parcajelor, numărul de locuri atribuite/licitate pentru asociaţia de proprietari/locatari, respectiv p din cadrul asociaţiei, cu asigurarea rezervărilor stabilite de lege pentru persoanele cu handicap locatari ai asociaţiei respective.

Art.29. – La începutul şedinţei de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate în zona respectivă, preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va prezenta prevederile regulamentului, va anunţa numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei pentru care se desfăşoară procedura, numărul de solicitanţi admişi la procedură, va nominaliza persoanele a căror documente nu au fost conforme cu regulamentul, va explica modul de desfăşurare a procedurii şi va anunţa locurile de parcare atribuite cu prioritate persoanelor menţionate la art.17.

Art.30. – Procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă se va desfăşura respectându-se următoarea ordine de priorităţi, astfel:

 1. – persoanele cu handicap potrivit Certificatului de încadrare în gradul de handicap, care deţin în proprietate sau sunt înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare al unor autoturisme/ autoutilitare înmatriculate la adresa de domiciliu, sau la o altă adresă din municipiul Buzău.

I.B. – persoanele fizice domiciliate/rezidente în municipiul Buzău, care deţin în proprietate sau sunt înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare al unor autoturisme/ autoutilitare înmatriculate la adresa de domiciliu, sau la o altă adresă din municipiul Buzău. Se aplică şi în cazul în care două familii domiciliază în acelaşi apartament şi care deţin fiecare câte un autoturism/ autoutilitara în proprietate, făcând dovada cu certificat de căsătorie fiecare familie.

 1. – persoane juridice/persoane fizice autorizate proprietare ale unui autoturism/ autoutilitară înmatriculat la sediul social al acestora, dacă sediul coincide cu adresa de domiciliu a reprezentantului legal al societăţii/persoanei fizice autorizate.

Notă: în cazul în care un loc de parcare este solicitat de către o persoană/persoane prevăzute la punctul I.B şi o persoană/persoane prevăzute la punctul I.C , prioritate va avea persoana/persoanele prevăzute la punctul I.B.

 1. persoane juridice/persoane fizice autorizate proprietare ale unui apartament în imobilul arondat parcării de reşedinţă, sau care au sediul firmei într-un apartament arondat parcării de reşedinţă, proprietare ale unui autoturism/ autoutilitară înmatriculat în municipiul Buzău, sau la o altă adresă din România sau din străinătate.

Notă: Persoanele fizice care utilizează un autoturism/ autoutilitară proprietatea unei persoane juridice/persoană fizică autorizată, vor putea fi admişi la procedura de atribuire/licitare, în baza împuternicirii proprietarului, cuantumul taxei fiind cel aplicat persoanei juridice/persoanei fizice autorizate, respectiv 25 lei/lună.

 • persoane fizice domiciliate/rezidente, proprietare ale unui apartament situat în imobilul arondat parcării de reşedinţă şi care deţin în proprietate un autoturism/ autoutilitară înmatriculat la o altă adresă din România sau din străinătate.
 1. persoane fizice/fizice autorizate/juridice domiciliate/rezidente/sediul firmei în zona de parcare şi care solicită loc de parcare pentru al doilea autoturism/ autoutilitară

proprietate.

Notă: în cazul în care un loc de parcare este solicitat de către cel puţin o persoană fizică şi una juridică prevăzute la punctul IV atribuirea se va face prin licitaţie publică, iar licitaţia va începe de la tariful de 25 lei/lună.

Art.31. – în categoria persoanelor fizice autorizate intră şi cabinetele de avocat, cabinetelor notarilor, cabinetele medicale şi altele asemenea.

Art.32.(1) – Taxa de utilizare a unui loc de parcare este de minim 5 lei/lună, respectiv 60 lei/an pentru fiecare utilizator persoană fizică (preţ pornire licitaţie).

 • -în situaţiile în care în acelaşi apartament domiciliază două familii fiecare va achita taxa de 5 lei/lună, respectiv 60 lei/an.
 • – Persoanele fizice prevăzute la punctul IV vor achita taxa de 15 lei/lună pentru al doilea autoturism/ autoutilitară, respectiv 180 lei/an, iar persoanele fizice autorizate/juridice vor achita tariful de 25 lei/lună, respectiv 300 lei/an, sau valoarea rezultată la licitaţie.

Art.33. – Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată şedinţa de atribuire/licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat la art.30. Acestea se pot prezenta ulterior la sediul Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi li se va atribui câte un loc de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă domiciliului, la solicitarea scrisă a acestora în ordinea cererilor înregistrate după şedinţa de atribuire.

Art.34. – Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reşedinţă nu se mai restituie, în cazul în care, după atribuirea unui loc de parcare şi eliberarea abonamentului, persoana renunţă la locul de parcare atribuit.

Art.35. – în cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art.36. – în cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.

Art.37. – Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire la licitaţie de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin hotărâre a consiliului local, cu precizarea pasului de supralicitare stabilit, respectiv 5 lei/lună.

Art.38. – Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.

Art.3S. – Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

Art.40. – Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei

pentru care s-a organizat procedura.

Art.41.(1) – După anunţarea de către preşedintele cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se de atribuire/iicitare, în urma căruia se întocmeşte procesul – verbal care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de către solicitanţii care au participat la procedură.

(2) – Listele cu persoanele admise pentru a participa la respectiva procedură, completată de comisie cu locul atribuit, codul parcării şi semnătura solicitantului, va fi anexă la procesul verbal.

Art.42. – Procesul-verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la Primăria municipiului Buzău. O copie a procesului verbal se poate transmite şi asociaţiei de proprietari/locatari, la solicitarea acesteia.

 1. CONTRAVENŢII Şl SANCŢIUNI

Art. 43. – Constituie contravenţie la prezentul Regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 1. ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului regulament, se sancţionează cu amendă în sumă de 300 lei.
 2. inscripţionarea pe carosabil a numărului de înmatriculare a unui autoturism/ autoutilitară, montarea de plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau montarea unor dispozitive de blocare a locului de parcare, se sancţionează cu amendă în sumă de 500 lei.

Art.44. – Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces verbal de contravenţie întocmit de către Direcţia de Poliţie Locală a municipiului Buzău, potrivit HCL 18/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. DISPOZIŢII FINALE


Art.45. – Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primăria municipiului Buzău prin Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii.

Art.46. – Abonamentele de parcare tip reşedinţă se vor achita şi elibera de către Primăria Municipiului Buzău prin Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii si vor fi semnate de Primarul municipiului Buzău.

Art.47. – Primăria municipiului Buzău răspunde de asigurarea locului de parcare, în cazul ocupării abuzive a acestuia, de către alte persoane decât titularul abonamentului de parcare, între orele 1600 şi 08°°, prin Direcţia de Poliţie Locală a municipiului Buzău.

Art.48. – La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, acestea se vor prelungi cu încă 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent.

Art.49. – Termenul limită până la care se va putea achita tariful aferent locului de parcare este de 10 zile de la data atribuirii acestuia.

Art.50. – Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare se va prezenta la casieria Direcţiei Economice cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate în vederea achitării tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de bază sau tariful licitat după caz, după care va prezenta Serviciului Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii următoarele documente:

 1. Abonamentul de parcare tip reşedinţă/chitanţa în baza căreia s-a prelungit perioada de valabilitate a locului de parcare;
 2. Copie Certificat de înmatriculare al autoturismului/ autoutilitarei deţinut în proprietate sau în folosinţă (numai în cazul în care s-a schimbat numărul de înmatriculare).

Documentele pot fi trimise prin poştă şi prin e-mail cu semnătură electronică.

Art.51. – Valabilitatea abonamentului de parcare se prelungeşte după un an în baza chitanţei eliberate de Direcţia Economică.

Art.52.(1) – în cazul în care titularul abonamentului nu achită tariful aferent locului de parcare, până la data expirării perioadei de valabilitate a abonamentului de parcare tip reşedinţă, va pierde dreptul de prelungire a abonamentului.

 • – După 10 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a abonamentului, locurile respective vor fi declarate libere.
 • – Locurile de parcare rămase libere, se vor reatribui altor persoane fizice/juridice, conform aceleiaşi proceduri.

Art.53. – Persoana fizică sau juridică care deţine un loc de parcare de reşedinţă are obligaţia de a efectua lucrările de întreţinere şi curăţare a locurilor de parcare de reşedinţă, atât pe perioada verii cât şi a iernii, astfel încât parcarea să se facă în condiţii normale.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ