PROIECTUL CODULUI ADMINISTRATIV, APROBAT

0
58

Senatul a adoptat în şedinţa plenului, în ¬ca¬litate de primă cameră sesizată, proiectul Codului administrativ, în baza raportului de admitere dat săptă¬mâna trecută de comisia specială care a luat în discuţie acest act normativ. Plenul a adoptat și patru amendamente formulate în plen de social-democratul Marcel Ciolacu, preşedinte al Comisiei de Cod administrativ, care au vizat corelări şi reformulări ale amendamentelor din comisie.
Proiectul Codului administrativ a fost aprobat , după raportul de admitere dat de comisia specială care a luat în discuţie acest act normative. Proiectul, care are peste 600 de articole, a fost iniţiat de parlamentarii Partidului Social Democrat şi a întrunit, în plenul Sena¬tului, 85 de voturi pentru, 21 împotrivă şi 11 abţineri. Din cele 176 de amendamente respinse, incluse în raportul comisiei, plenul nu a adoptat niciunul, dar a adoptat patru amendamente formulate în plen de social-democratul Marcel Ciolacu, preşedinte al Comisiei de Cod administrativ, care au vizat corelări şi reformulări ale amendamentelor din comisie.
,,Proiectul de lege privind Codul administrativ a trecut de votul Senatului. Mai urmează o etapă la Camera Deputaţilor, forul decizional în acest caz. Le mulţumesc în primul rând colegilor din Comisia specială şi celor din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi organizaţiilor implicate, pentru efortul susţinut din ultimele săptămâni. Modernizarea administraţiei publice centrale şi locale este un obiectiv comun al tuturor, la a cărui îndeplinire contribuim intens în cadrul Comisiei speciale comune, indiferent de culoarea politică!”, ( SURSA: FACEBOOK- MARCEL CIOLACU)
Potrivit prevederilor adoptate în comisia specială şi însuşite de plenul Senatului, aleşii locali, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor jude-ţene, vor beneficia de pensie dacă îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensio¬nare şi dacă nu au fost condamnaţi definitiv, în această calitate, pentru fapte de corupţie. Vor fi luate în calcul persoanele alese începând cu anul 1992. Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a trei mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. Pentru mandatele incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene. Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul ministerului în domeniul administraţiei publice şi se plăteşte de către acesta.
O altă modificare importantă este aceea că este necesară majoritatea absolută, şi nu cu majoritatea calificată, adică două treimi ca în prezent, a consilierilor locali pentru aprobarea hotărârilor privind bugetul local, contractarea de împrumuturi, hotărârilor prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, celor privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră şi în cazul celor privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea ¬te¬ritoriului. De asemenea, sunt vizate şi hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine
Comisia specială a mai stabilit, şi plenul a fost de acord, ca aleşii locali să aibă dreptul la PFA, eliminând un text de la articolul referitor la incompatibilităţi, care prevedea că aceştia nu pot avea calitatea de persoană fizică autorizată sau de persoană care exploatează o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, dacă intră în relaţii comerciale cu instituţii publice.
Un alt text adoptat prevede că mandatul primarului încetează la pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales. De asemenea, încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Codul administrativ mai prevede că eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la ¬pro¬punerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele şase luni ale mandatului consiliului local. Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea admi¬nistrativ-teritorială.
Un alt text din lege precizează că mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.
Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ- teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu res¬pectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Membrii Comisiei speciale au mai decis şi senatorii au încuviinţat introducerea preşe¬dinţilor consiliilor judeţene în rândul autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, alături de consiliile locale, primari, consiliile judeţene.
Propunerea legislativă privind Codul administrativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz.

DENISA IRIMIA/ ROBERT OPREA

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ